Algemene voorwaarden

Partijen: 

De gebruiker van de diensten van het Zwembad Lobeke (nader te noemen "Bezoeker").

De directie van het zwembad (de aanbieder van de diensten van het zwembad. (nader te noemen "de directie")

Abonnement:

een seizoensabonnement door Het Zwembad Lobeke afgegeven aan de abonnementhouder.

Toegangskaart:

het document dat wordt gekocht door de bezoeker via de website en/of aan de kassa van het zwembad en bij toegang daadwerkelijk getoond moet worden en bedoeld is als toegangsbewijs.


Zwemleskaart:

een kaart, waarmee de gebruiker het recht krijgt om deel te nemen aan bepaalde zwemles-activiteiten.

Meerbadenkaart:

een kaart, waarin de gebruiker een vast aantal keren gebruik kan maken van bepaalde specifieke activiteiten binnen Het Zwembad Lobeke

Bezoeker: 

een persoon die een E-ticket of losse kaart heeft gekocht of abonnementhouder is bij het Zwembad Lobeke

1. Algemeen
a. Het Zwembad is gerechtigd om de zwemleskaarten, de meerbadenkaarten of het E-ticket/toegangskaart van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn leskaart of meerbadenkaart schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Het Zwembad te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de pashouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
b. Het Zwembad behoudt zich het recht voor om faciliteiten van Het Zwembad tijdelijk te sluiten (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lesgelden verschuldigd te zijn.
c. Het Zwembad houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van lesgelden. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website www.zwembadlopik.nl
d. Het Zwembad behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.zwembadlopik.nl. Standaard worden tarieven jaarlijks per 1 januari verhoogd.
e. Het Zwembad kent voor alle bezoekers gedragsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze regels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Het Zwembad en de bezoekers. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangvan de locatie en staan vermeld op www.zwembadlopik.nl.. Bij overtreding van deze toegangsregels door de bezoeker heeft Het Zwembad het recht om het leskaart of meerbadenkaart in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van lesgelden.


2. Zwemles kinderen: recht op inhalen of restitutie van lesgeld
a. Zwemles komt te vervallen op officiële feestdagen. Deze lessen worden niet gerestitueerd. In het abonnement wordt rekening gehouden met het uitvallen van de lessen tijdens feestdagen; het abonnement wordt automatisch verlengd
b.  Verzuim: Als uw kind één keer een les overslaat dient u dit te melden via zwemlesinstructeur - Als uw kind ziek is kunt u dit melden via ons telefoonnummer. De registratie van de ziekmelding gaat in vanaf het moment dat u de melding maakt. Bij het eerstvolgende bezoek wordt de kaart verrekend, de eerste les is altijd voor eigen rekening. - Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.


3. Inschrijving van meerbadenkaarten en zwemleskaarten
a. De inschrijving geschiedt met opgave van persoons- en contactgegevens.
b. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Het Zwembad en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. Het Zwembad gedraagt zich daarbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
c. Aan de inschrijving van de zwemles zijn kosten verbonden. Deze zijn beschikbaar bij de receptie en op de website www.zwembadlopik.nl. Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt de inschrijver een inschrijfbewijs.


4. Betaling
a. Betaling of verlenging van meerbadenkaarten en zwemleskaarten geschiedt bij de receptie van het zwembad per maestro (pin) of contant geld
b. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL. Tarieven op de website van www.zwembadlopik.nl inclusief btw.
c. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Het Zwembad worden gemaakt dienen door de deelnemer aan Het Zwembad te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Het Zwembad verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Het Zwembad de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.


5. Entreebewijs
a. Door Het Zwembad worden de entreebewijzen verstrekt in de vorm van een toegangskaart en een meerbadenkaart. Bij elk bezoek aan het zwembad moeten deze worden getoond, op de meerbadenkaart word uw bezoek afgevinkt. De zwemkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van het Zwembad. Deze kaart is middels naam en pasfoto van de deelnemer in het bestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de pas door eigen toedoen, brengt het Zwembad een bedrag in rekening voor een nieuwe pas zoals gemeld bij de tarieven op de website. Zonder een geldig toegangsbewijs kan toegang tot de faciliteiten van Het Zwembad geweigerd worden.
b. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Het Zwembad niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst.


6. Geldigheid meerbadenkaart / zwemleskaart
a. Meerbadenkaart: Een meerbadenkaart is geldig in het zwemseizoen waarin de kaart is aangeschaft.


7. Geldigheid E-ticket
Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden: 

a. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang van het zwembad (elektronisch) gecontroleerd en kan éénmalig gebruikt worden.
b. De barcode/QR code niet vouwen of beschadigen, anders kan de barcode niet gelezen worden.
c. Het E-ticket is alleen geldig als de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via een beelddrager zoals een smartphone.
d. E-tickets zijn gebonden aan een dag en tijdstip en kunnen enkel dan gebruikt worden.
e. E-tickets kunnen niet omgeboekt worden. Restitutie is niet mogelijk.


8. Aansprakelijkheid
a. Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Het Zwembad vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
b. Het Zwembad is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van het zwembad.
c. Het Zwembad is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
d. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de leskaart verlengd worden. Lesgeld en E-tickets worden niet gerestitueerd.
e. Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Het Zwembad geboden (raadpleeg indien nodig uw
huisarts). Beperkende omstandigheden zoals gehoor letsel of epilepsie worden bij elk bezoek voor betreding van de zwemzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Het Zwembad heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.
f. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Het Zwembad mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt.
g. E-tickets: Het Zwembad is niet aansprakelijk voor het door de bezoeker ingevoerde E-mailadres alsmede van het niet functioneren van het ingevoerde E-mailadres.


9. Privacy
Het Zwembad houdt zich aan de regelgeving voor goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd is in het Privacybeleid van het Zwembad. Het Zwembad maakt steeds meer gebruik van de website als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze sociale media-pagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of sociale media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij onze receptie kenbaar maken. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing